นโยบายการคืนสินค้า

บริการคืนสินค้าคืออะไร

เมื่อคุณซื้อสินค้ากับ workscape.co.th คุณสามารถแจ้งคืนสินค้ากับ workscape.co.th ได้ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังได้รับสินค้า หากเกินระยะเวลาดังกล่าว workscape.co.th ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการรับคืนเป็นรายกรณี

เงื่อนไขในการคืนสินค้า

คุณสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

– สินค้าชำรุด / แตกหัก / เสียหาย

– จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาด หรือ สีของสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ เป็นต้น

– สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย

– ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง

กรุณาติดต่อเพื่อแจ้งขอคืนสินค้าที่ ฝ่ายบริการลูกค้าของ workscape.co.th ผ่านช่องทางต่อไปนี้

อีเมล : info@workscape.co.th

โทร : 02-886-3356 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.)

Line : @workscape

*หมายเหตุ : ในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือเสียหาย กรุณาติดต่อ workscape.co.th ทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชำรุดหรือเสียหาย เช่น วีดีโอ ภาพถ่ายสินค้า ภาพถ่ายตัวกล่องสินค้า เป็นต้น

เงื่อนไขการคืนสินค้าสั่งผลิต

– กรณีลูกค้าซื้อสินค้าสั่งผลิตตามที่ระบุข้างต้น และได้มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ในการไม่รับคืนและเปลี่ยนสินค้า ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น

– หากสินค้าสั่งผลิตไม่เป็นไปตามรูปแบบ สี ขนาด หรือน้ำหนักที่ระบุบนหน้าเว็บไซต์ อันเนื่องมาจากลูกค้ามีการติดต่อกับผู้ขายโดยตรงเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบ สี ขนาด หรือน้ำหนักของสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ในการยกเลิกคำสั่งซื้อโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และรวมถึงบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด เช่น ค่าขนส่งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักสินค้าที่เพิ่มขึ้นที่เกิดจากกรณีดังกล่าว เป็นต้น

การคืนสินค้า

ผู้ซื้อต้องแจ้งให้ workscape.co.th ทราบ และนำส่งรูปถ่ายที่ชัดเจนของสินค้าที่มีปัญหาดังกล่าวให้กับ workscape.co.th ภายในระยะเวลา 7 วันปฏิทินหลังจากได้รับสินค้า โดย workscape.co.th จะแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบภายใน 7 วันทำการ

เนื่องจากสินค้าชำรุด จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาด หรือสีของสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ หรือสินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย

1: หากสินค้ามีสภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่ workscape.co.th และผู้ขายกำหนด เจ้าหน้าที่ของ workscape.co.th จะทำการติดต่อเพื่อนัดหมายวันและเวลาในการเข้ารับสินค้าคืน ดังนี้

– กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล จะใช้เวลาไม่เกิน 9 วันทำการ นับจากวันที่ workscape.co.th แจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบ

– ต่างจังหวัด จะใช้เวลาไม่เกิน 20 วันทำการ นับจากวันที่ workscape.co.th แจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบ

2: ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมสินค้าให้อยู่ในหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ที่พร้อมจัดส่งตามมาตรฐานของ workscape.co.th หรือเทียบเท่ากับบรรจุภัณฑ์เมื่อครั้งที่ได้รับสินค้า โดยหากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการจัดเตรียมสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้างต้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าระหว่างการจัดส่ง

การเปลี่ยน/คืนสินค้าหลังผ่านไปแล้ว 7 วัน

– ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องตรวจรับสินค้าทันทีภายหลังได้รับสินค้า โดยหากพบว่าสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ชำรุด แตกหักเสียหาย หรือมีสภาพไม่เป็นไปตามที่ระบุบนเว็บไซต์ จะต้องแจ้งให้ workscape.co.th ทราบภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว

– workscape.co.th ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี

ขั้นตอนการคืนสินค้า

– กรุณาติดต่อเพื่อแจ้งขอคืนสินค้าที่ ฝ่ายบริการลูกค้าของ workscape.co.th ผ่านช่องทางต่อไปนี้

อีเมล : info@workscape.co.th

โทร : 02-886-3356 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.)

Line : @workscape

– ฝ่ายบริการลูกค้าของ workscape.co.th จะจัดส่งแบบฟอร์มการคืนสินค้าให้ทางอีเมลของคุณ

– กรุณากรอกข้อมูลการคืนสินค้าตามที่กำหนด และส่งกลับมายังอีเมล info@workscape.co.th

– ผู้ซื้อจัดส่งสินค้าคืนให้แก่ผู้ขายภายใน 15 วัน นับจากวันที่แจ้งขอคืนสินค้า

– หลังจากผู้ขายได้รับสินค้าคืน และทำการตรวจสอบแล้วว่า สินค้ามีสภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด workscape.co.th จะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อ

การคืนเงินในกรณีที่ผู้ซื้อขอคืนสินค้า

การคืนเงินเนื่องจากผู้ซื้อขอคืนสินค้า แบ่งออกเป็น 2 กรณี

กรณีสินค้าชำรุด / แตกหัก / เสียหาย, จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาด หรือ สีของสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ เป็นต้น, สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย และต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง

– workscape.co.th จะทำการคืนเงินค่าสินค้า ค่าจัดส่ง และค่าบริการติดตั้ง (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ซื้อเต็มจำนวนตามที่จ่ายจริง โดยจะเริ่มดำเนินการคืนเงินให้แก่ลูกค้า เมื่อผู้ขายได้รับสินค้าคืนจากผู้ซื้อ และทำการตรวจสอบแล้วว่า สินค้ามีสภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

หลังจากคืนสินค้าแล้ว เมื่อไหร่จะได้รับเงินคืน?

workscape.co.th จะเริ่มกระบวนการคืนเงินให้กับคุณ เมื่อผู้ขายสินค้าได้รับสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบกำกับภาษี เป็นต้น อย่างครบถ้วน และผู้ขายสินค้ามีการตรวจสอบแล้วว่า สินค้ามีสภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยระยะเวลาที่คุณจะได้รับเงินคืน ขึ้นอยู่กับช่องทางชำระเงินที่คุณทำรายการ

– หากคุณชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ธนาคารเจ้าของบัตรจะดำเนินการคืนเงินเข้าบัตรภายใน 18-33 วันทำการ* (เงินที่คืนจะแสดงในรอบบิลถัดไป**)

– หากคุณชำระเงินด้วยเดบิต ธนาคารเจ้าของบัตรจะดำเนินการคืนเงินเข้าบัตรภายใน 45 วันทำการ*

– หากคุณชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง และเคาน์เตอร์ชำระเงิน ทีมบริการลูกค้าของ workscape.co.th จะส่งอีเมลรายละเอียดและแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลที่ใช้ดำเนินการคืนเงินให้กับคุณ โดยเมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว workscape.co.th จะดำเนินการคืนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่คุณแจ้งภายใน 45 วันทำการ*

*วันทำการ หมายถึง วันจันทร์ – วันเสาร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยระยะเวลาในการคืนเงินอาจมากกว่าขึ้นอยู่กับธนาคารเจ้าของบัตร หรือบัญชีของคุณ

** ขึ้นอยู่กับรอบการเรียกเก็บเงินและนโยบายการคืนเงินของบัตรเครดิตของคุณ (หากคุณไม่ได้รับเงินคืนหลังรอบบิลสองเดือนถัดไป โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตของคุณ)

การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขของสินค้าชิ้นนั้นๆ