การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ

  • การรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากวัสดุไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน และ / หรือข้อบ่งพร่องในการผลิตเป็นระยะการรับประกันสินค้า 1-5 ปี สำหรับเงื่อนไขสินค้าแต่ละรายการ นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบสินค้า
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันหากตรวจพบความเสียหายของสินค้าเกิดจากปัจจัยนอกเหนือการรับประกันอันเนื่องมาจากวัสดุไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน และ/หรือข้อบ่กพร่องในการผลิต เช่น ความเสียหายเกิดจากการใช้งานไม่ระมัดระวังหรือการใช้งานผิดวิธี, ขาด, คราบสกปรก, สินค้าที่มีการดัดแปลง,สินค้าที่เสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี และการเสื่อมของวัสดุสังเคราะห์บางชนิดที่มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนสภาพ ย่อยสลายหรือเปลี่ยนสีไปตามกาลเวลาและการใช้งาน
  • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแก้ไขซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน ด้วยวิธีการและวัสดุที่เหมาะสม ณ เวลานั้น ๆ ซึ่งอาจมีสีหรือแบบที่ต่างไปจากเดิมหรือหาสินค้ารุ่นอื่นทดแทนที่มีมูลค่าใกล้เคียงตามสภาพสินค้า ณ เวลาดังกล่าว
  • หากสินค้าได้รับการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วน ระยะเวลาการรับประกัน จะยังคงมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง โดยไม่ได้ขยายเวลาการรับประกันนับจากวันที่ได้รับการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วน
  • การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการชำระเงินคืนให้กับลูกค้าในทุกกรณี และการรับประกันถือว่าสิ้นสุดหากใบเสร็จหรือเอกสารรับประกันสูญหายหรือฉีกขาด
  • การเปลี่ยนสินค้าสามารถทำได้ภายใน 7 วันฟรี (นับจากวันที่ได้รับสินค้า) จากกรณีการชำรุดเสียหายจากการผลิตเท่านั้น (ทั้งนี้ การซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง on-site service คิดตามระยะทาง) **หากมีการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ทางลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดส่งเองทั้งสิ้น**

ข้อมูลในการรับประกันสินค้า

โปรดกรอกข้อมูลเพื่อรับประกันสินค้า